സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു|അതിശയകരമായ ഒരു കഥ
സുപ്രീം ബേക്കേഴ്‌സ്: കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ബേക്കറി 🍰👑-1984-ൽ സ്ഥാപിതം
ആമസോണിൽ എങ്ങനെ price ഇടണം |How to Set Price in Amazon and Flipkart
കിടത്തി ചികിത്സ ഇല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ|കേരളത്തിൽ ഇതാധ്യം
മുതിർന്നവരുടെ മാനസികാരോഗ്ഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഒരു സംരംഭം-Howoldareyou
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ഓൺലൈൻ ആക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്
ഈ കഫെയിൽ നിങ്ങള്ക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കാം|പുറത്തു നിന്നും ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വന്നു കഴിക്കാം|ഇത് GVQ കഫേ
ടി.എസ്. കല്യാണരാമൻ: കല്യാണ് ജ്വല്ലേഴ്‌സിനും കല്യാണ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സിനും പിന്നിലെ ചാലകശക്തി
എം.എ.യൂസഫ് അലി: ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണലിന് പിന്നിലെ വിഷണറി ബില്യണയർ
അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിലേക് |ഒരു നിർവാണ വിജയ കഥ| ഷെഫ് പിള്ളയുടെ പാചക യാത്ര
ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ലിസ്‌റ്റിംഗിനായി പശ്ചാത്തലം നീക്കം ചെയ്യുകയും ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വലുപ്പം മാറ്റുകയും ചെയ്യുക

Terms and Conditions

Last Updated: 10/10/2023

Welcome to mallupreneur.in, a platform for aspiring entrepreneurs and business enthusiasts. By using this website and its services, you agree to comply with the following terms and conditions. Please read these terms carefully before using our platform. If you do not agree with any part of these terms, please refrain from using mallupreneur.in.

 1. Acceptance of Terms:
  • By accessing or using mallupreneur.in, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to these terms and conditions.
 2. User Eligibility:
  • You must be at least 10 years old to use our services. If you are under 10, you may only use our platform under the supervision and with the consent of a parent or legal guardian.
 3. Account Registration:
  • To access certain features and services, you may need to register for an account on mallupreneur.in.
  • You are responsible for maintaining the confidentiality of your account information and are liable for all activities occurring under your account.
 4. User Content:
  • Users are responsible for any content they post, including text, images, videos, and other materials.
  • You agree not to post content that is unlawful, offensive, or violates the rights of others.
  • We reserve the right to remove or modify any content that violates these terms.
 5. Privacy Policy:
  • Your use of mallupreneur.in is also governed by our Privacy Policy, which outlines how we collect, use, and protect your personal information.
 6. Intellectual Property:
  • All content on mallupreneur.in, including text, graphics, logos, and software, is protected by copyright and other intellectual property laws. You may not use this content without our permission.
 7. User Conduct:
  • You agree not to engage in any activity that disrupts the proper functioning of mallupreneur.in, such as hacking, spamming, or distributing malware.
 8. Termination of Services:
  • We reserve the right to suspend or terminate your account if you violate these terms or if we determine that your use of the platform is harmful to others.
 9. Liability and Disclaimer:
  • Mallupreneur.in is provided “as is,” and we make no warranties or representations regarding its accuracy, completeness, or availability.
  • We are not responsible for any damage or loss that may occur due to your use of our platform.
 10. Governing Law and Jurisdiction:
  • These terms are governed by the laws of [Your Jurisdiction]. Any legal action related to these terms will be filed in the appropriate courts in [Your Jurisdiction].
 11. Changes to Terms:
  • We may modify these terms and conditions at any time. We will notify you of such changes, and your continued use of mallupreneur.in constitutes acceptance of the updated terms.
 12. Contact Information:
  • If you have any questions or concerns about these terms and conditions, please contact us at editor@samrabhakan.in

By using mallupreneur.in, you agree to these terms and conditions. If you do not agree with any part of these terms, please do not use our platform. Thank you for using mallupreneur.in.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.